प्रकाशन - अन्य

अन्य स्वीकृत प्रकार
Request for Proposal for Beneficiary Satisfaction Survey of YETI Project स्वीकृत मिति - २०८०-१०-२९
Request for Proposal - Workplace Based Technical Skills Development and Life Skills Training -
Terms of Reference (ToR) for NEMIS -
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download Word नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर) निर्णय बाट स्वीकृत मिति - २०७८-११-११
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download PDF नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर) निर्णय बाट स्वीकृत मिति - २०७८-११-११
आयोजनाको विवरण भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु । -