पुराना ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि/मापदण्ड

पुराना ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि/मापदण्ड स्वीकृत प्रकार
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ । प्रमाणिकरण मिति - २०७५-६-२
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ पहिलो संशोधन - २०७७-६-२९
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत मिति - २०७६-१२-३०
रोजगारीको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन सहित ) नियमावली, २०७५ | पहिलो संशोधन - २०७६-७-५
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालना तथा व्यवस्थापन कार्यविधी), २०७६ । -
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ । मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत मिति - २०७५-१०-२५
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी), २०७६ । नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर) निर्णय बाट स्वीकृत मिति - २०७६-७-२४
रोजगार संयाेजककाे पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ । स्वीकृत मिति - २०७५-८-१६