राष्ट्रिय तथ्याङ्क

--
सूचिकृत बेरोजगार
व्यक्तिको सङ्ख्या
पुरुष: , महिला: , अन्य:
--
घरधूरी
सङ्ख्या
--
कूल रोजगारीका
दिनहरु
--
कूल आयोजना
संख्या
--
रोजगारीमा खटिएको
व्यक्तिको सङ्ख्या