Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Prime Minister Employment Programme (PMEP)

Application Formएकै applicant ले एकै पदमा एक भन्दा बदी applications दिएमा उसको सबै applications disqualify गरिनेछ ।

Your browser must have javascript enabled to fill this application form

Applying for
Position
Province
Personal Detail                  
First Name Middle Name Last Name
District
Ward No.
Father's Name Mother's Name Grandfather's Name
Date of Birth Age in Years and Month
Citizenship Number Date of Issue Place of issue
Gender Male
Female
Other
Email
Mobile Number


Qualification(Above SLC)
Please enter either your CGPA or Percentage. Donot enter both
SLC
Intermediate/+2
Bachelor
Master
Your Experience
 


Uploads
Your Photo (Max:50kb) Citizenship upload (150kb-500kb)
Note:Documents upload गर्दा आफुले ल्याएको Marks प्रस्ट देखिने गरी हाल्नुहोला

If applying for officer you dont need to upload the certificate of intermediate.
Transcript of +2/Intermediate (150kb-500kb)
Transcript of Bachelor (150kb-500kb)
Transcript of Master (150kb-500kb)
Experience (150kb-500kb)
I agree that all information provided in this application is true.

दरखास्त फारम भर्नुभन्दा पहिला उम्मेदवारलाई आवश्यक पर्ने कुराहरु

 • उम्मेदवारको हालसालै खिचेको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटोको डिजिटल प्रति एक वटा (बढीमा ५०kb [२०० X २२५ Pixels] सम्मको JPEG Format)

 • *उम्मेदवारको नागिरकताको प्रमाणपत्रको डिजिटल प्रति अगादी पछाडी देखिने एक वटा(कम्तीमा १५० kb देखि बढीमा ५०० kb सम्मको JPEG Format)

 • * न्युनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (लब्धाङ्क पत्र ) को डिजिटल प्रति (कम्तीमा १५० kb देखि बढीमा ५०० kb सम्मको JPEG Format)

 • * न्युनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएमा सो को प्रमाणपत्र (लब्धाङ्क पत्र) को डिजिटल प्रति (कम्तीमा १५० kb देखि बढीमा ५०० kb सम्मको JPEG Format)

 • * कम्तीमा २ वर्ष कार्य गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र भएमा सोको डिजिटल प्रति एक (कम्तीमा १५० kb देखि बढीमा ५०० kb सम्मको JPEG Format) |

Online फारम भरी आवेदन गर्ने तरिका

 • *• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइट www.pmep.gov.np मा रहेको Online Application मा Click गरेपछि देखिने शर्तहरु राम्रोसँग पढी Proceed भन्ने लिङ्कमा Click गर्ने र त्यसपछि देखिने फारममा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्ने ।

 • *शाखा अधिकृत सरहको रोजगार संयोजक वा नायव सुब्बा सरहको रोजगार संयोजक मध्ये कुन पदमा आवदेन गर्ने हो सुरुमै छनौट गर्ने। दुवै पदमा आवेदन दिने भएमा फरक फरक इमेल ठेगाना चाहिने र आवेदन पनि फरक फरक गर्नुपर्नेछ।

 • *उम्मेदवारले कुन प्रदेशको लागि आवेदन गर्ने हो छनौट गर्ने ।

 • *निर्दिष्ट लिङ्कहरुमा गई माग भएको फोटो, नागरिकता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र एक तह माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (उपलब्ध भएमा) एवम् अनुभव सम्बन्धी Document Attach गर्ने ।

 • *सबै विवरण भरिसकेपछि फारमको अन्तिममा रहेको Save लिङ्कमा Click गर्ने ।

 • *Save लिङ्कमा Click गरिसकेपछि सफ्टवेयरले Are you sure to submit the form? भन्ने प्रश्न सोध्छ। त्यसपछि आफूले भरेको सबै विवरण ठीक छ छैन रुजु गर्ने । विवरण दुरुस्त नभएमा Cancel गरी सच्याउने । सच्याइसकेपछि पुनः save लिङ्कमा Click गरी पुनः रुजु गरी ok मा Click गर्ने।
 • *ok लिङ्कमा Click गरेपछि सफ्टवेयरले आवेदन दर्ता भएको सूचना दिनेछ ।